Warunki Gwarancji na Elementy Lakierowane

 

GWARANCJA


  Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na elementy lakierowane.

 Gwarant zapewnia kupującemu wysoką jakość i trwałość elementów pod warunkiem właściwego użytkowania.

 Fronty lakierowane charakteryzuje niska odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym wymagają szczególnego traktowania w trakcie użytkowania. Fronty wykonane są na bazie płyty MDF i są przystosowane do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach wentylowanych o normalnej temperaturze powietrza  w zakresie od 10 do 35 stopni Celsjusza i normalnej wilgotności powietrza w zakresie 40% - 70%. Niedopuszczalne jest używanie ich na zewnątrz.

Reklamacja jest uznana wyłącznie w przypadku ujawnienia wady produkcyjnej, a nie wynikającą z niewłaściwego użytkowania.


  Dobre zasady montażu oraz pielęgnacji elementów lakierowanych:

1.     Zalecamy aby utrzymywać fronty meblowe w czystości. Plamy z tłuszczu, napojów czy detergentów mogą mieć wpływ na nieodwracalne odbarwienie się powłoki lakierniczej oraz zmianę jej struktury.

2.     Fronty meblowe lakierowane należy czyścić miękką ścierką z mikrofibry bez szwów    i metek. Zalecamy roztwór mydła z wodą. Dopuszcza się stosowanie płynu do mycia szyb. Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych oraz materiałów ściernych.

3.     Należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia w którym fronty meblowe będą zamontowane. Odpowiednia wentylacja i wilgotność powietrza znacząco wydłuża okres eksploatacji frontów meblowych lakierowanych.

4.     Zalecamy aby projekt kuchni był przemyślany pod względem wewnętrznej wentylacji w szafkach. Prosimy o zwrócenie szczegółowej uwagi na prawidłowy montaż frontów      w szafce lodówkowej i poprawności zamykania się lodówki. Błędy montażowe mogą powodować nadmierne wyginanie się frontów.

5.     Zalecamy zastosowanie większej ilości zawiasów aby zapobiec wyginaniu się frontów.

 

  Przyjęte normy produkcyjne:

1.     Dopuszczalne są drobne odstępstwa pomiędzy podzespołami wynikające z różnicy partii produkcyjnych.  

Należy pamiętać, że podzespoły meblowe przez nas produkowane są wykonywane w dużej mierze ręcznie, a zatem dopuszczalne są drobne odstępstwa pomiędzy podzespołami.

2.     Wymiary elementu: +- 1mm

3.     Wygięcie elementu: do 2mm na każdy metr bieżący - zgodnie z parametrami producenta płyty.

4.     Lewa strona elementu pozostaje biała. Jest to kolor bazowego materiału z którego zostały wykonane fronty lakierowane, chyba, że zamówienie stanowi inaczej. Dopuszczalny jest drobny retusz lewej strony.

5.     Elementy należy oglądać z odległości 1m przy rozproszonym świetle w pozycji pionowej .

Ocena powierzchni lakierowanych podlega kryterium aspektu wizualnego oraz użyteczności produktu. Do oceny kwalifikują się przypadki niedomalowania, odprysków, otarć, licznych wtrąceń, pęcherzy, braku przyczepności farby, zmian koloru, nadmiernego zmatowienia powłoki lakierowanej, nadmiernej znacznej chropowatości, zacieków, zadrapań. Powłoka powinna mieć równomierny kolor – dopuszcza się ocenę wzrokową, gdzie barwa powinna być porównywana pod tym samym kątem, z próbką referencyjną. Należy mieć na uwadze, iż stopień połyskowości ma znaczący wpływ na porównywanie wybarwień. Zaleca się wykonanie badania spektrofotometrem. Nadmieniamy, że dostępne na rynku wzorniki kolorów mają charakter poglądowy.

 

  Elementów lakierowanych nie wolno:

1.     Narażać na długotrwały kontakt z wilgocią oraz parą wodną, ponieważ może to spowodować spuchnięcie, rozwarstwienie materiału.

2.     Narażać na uderzenia mechaniczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni – odpryski lakieru

3.     Narażać na kontakt z wysoką temperaturą, ogniem, wahania temperatur, ponieważ może to spowodować zmianę struktury materiału, zapalenie materiału, wygięcie materiału.

4.     Narażać na pozostawienie zaschniętych plam gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnie.

5.     Narażać no kontakt z agresywną chemią, rozpuszczalnikami, środkami szorującymi   o właściwościach ściernych (proszki, kremy), a także z rozcieńczonymi lub skoncentrowanymi środkami czyszczącymi w szczególności barwnymi, gdyż może to na stałe uszkodzić powłokę lakierniczą.

6.     Poddawać na długotrwałe i silne działanie promieni UV, ponieważ może to powodować zmiany struktury nawierzchni, mocnego wyblaknięcia barwy, zmianę odcienia.

 

  Szczegółowe warunki gwarancji:

1.     Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży – daty dokumentu zakupu u producenta.

2.     Warunkiem złożenia reklamacji na fronty jest ujawnienie wady fabrycznej elementów.

3.     Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych błędnym użytkowaniem przez Klienta oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem produktu.

4.     Gwarancji nie podlegają elementy poddane dalszej obróbce typu klejenie, owiercanie, wkręcanie/wbijanie śrub/gwoździ, malowanie.

5.     Producent nie ponosi odpowiedzialności za transport elementów.

6.     Odpowiedzialność producenta ogranicza się do wartości wyrobu według cen jego zakupu.

7.     Producent nie odpowiada za żadne pośrednie straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i uszkodzeniem reklamowanego wyrobu (obróbką, transportem, montażem i wymianą elementów reklamowanych)

8.     Różnice ilościowe, jakościowe oraz wady widoczne typu uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia należy ujawnić niezwłocznie po dostawie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania frontów. Nie zgłoszenie reklamacji w podanym terminie będzie uznane jako akceptacja stanu dostarczonych frontów. Ujawnienie wady powinno nastąpić zaraz po otwarciu paczek. W przypadku ujawnienia wady należy sporządzić dokumentację fotograficzną wraz z oryginalnym opakowaniem pokazując etykietę z paczki.

9.     Uszkodzenia powstałe w przypadku przesyłek kurierskich - należy sprawdzić paczkę przy odbiorze, w razie stwierdzenia uszkodzeń należy spisać protokół szkody. Prawidłowo sporządzony protokół szkody jest podstawą do wszczęcia procesu reklamacji.

10. W przypadku stwierdzenia wad produktu, reklamacji podlega każdy front osobno. Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest zgłoszenie pisemne wraz z dokumentacją fotograficzną każdego reklamowanego frontu.

11. Reklamowany towar należy dostarczyć do miejsca zamówienia - producenta. Uznana reklamacja zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku stwierdzenia przez producenta braku możliwości dostarczenia wadliwych frontów do reklamacji, producent wykona fronty od nowa. Odbiorca po otrzymaniu towaru wolnego od wad, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu reklamowanych produktów. W takim przypadku firma zamawiająca zobowiązana jest do przekazania wadliwego towaru do producenta możliwie najbliższą dostawą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia frontów wolnych od wad. Jeżeli wadliwy towar nie zostanie zwrócony w w/w terminie - wykonane fronty od nowa będą traktowane jako pełnopłatne zamówienie wycenione na podstawie aktualnego cennika. Po zwrocie reklamowanego towaru, w przypadku zasadnej reklamacji nastąpi korekta faktury.

12. Odkształcenia elementów wynikające z niewłaściwego magazynowania nie podlegają gwarancji. Fronty należy przechowywać w pozycji poziomej na równym podłożu.

13. Wszelkie dokonywane zmiany w reklamowanych frontach (kolor, wymiar, frez itp.) Będą traktowane jako nowe zamówienie.

14. Producent nie odpowiada za opóźnienia dostaw materiałów do produkcji przez swoich dostawców, są to sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu. W takich przypadkach Odbiorcy są zawsze powiadamiani o możliwości przesunięcia daty realizacji zamówień / reklamacji. Producent nie odpowiada za żadne pośrednie straty powstałe w wyniku tych opóźnień.

15. W przypadku innych zaistniałych, a nieopisanych tutaj sytuacjach, mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą „S&S Projekt”, a odbiorcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy „S&S Projekt”

Firma „S&S Projekt” nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją technicznohandlową, jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.clasmal.pl

Warunki Gwarancji Clasmal.pdf